Cyfraniad y Dysgwr

Cyfraniad y Dysgwr

Mae PRP Training yn teimlo’n gryf am edrych ar ôl eu dysgwyr.  Pan ddaw ddysgwr i mewn i berthynas ddysgu â PRP Training, rydym yn sicrhau bydd pob dysgwr yn derbyn cymorth trwy gydol y broses ddysgu:

Pan bydd dysgwyr yn cymryd rhan yn y penderfyniadau bydd yn effeithio ar eu profiadau dysgu, maent yn fwy debygol o gymryd rôl fwy weithredol yn y prosesau gwella ansawdd y darparwr – sy’n allweddol o ran gwella gwasanaethau.

Addysg Bellach: Codi sgiliau, gwella cyfleoedd bywyd (DfES, 2006c)

Mae PRP Training yn falch o’u hymaferion maent wedi eu cynhyrchu er mwyn datblygu partneriaethau gyda’i dysgwyr.  Mae yr ymarferion yma’n caniatáu llais i’r dysgwyr ar bob lefel, sy’n gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r arweinyddiaeth ac yn codi ansawdd a safon eu darpariaeth.

Mae PRP Training yn gosod eu dysgwyr ar frig eu gweithrediadau.

I helpu dysgwyr i ddeall mwy am ddysgu yn y gweithle, dyma restr o gwestiynau â ofynnir yn aml:

 

Cwestiynau â ofynnir yn aml gan Ddysgwyr:

 1. Sut ydy’r raglen ddysgu yn cael ei hariannu?
 2. Oes rhaid i fi dalu am yr hyfforddiant?
 3. Oes modd i fi barhau gyda fy hyfforddiant os ydw i’n gadael fy ngweithle presennol?
 4. Faint o waith bydd disgwyl i fi wneud?
 5. Faint o amser â gymer i mi orffen y raglen?
 6. A ydych yn rhoi gwybod i mi os wyf yn gwneud pethau’n anghywir?
 7. Pa mor aml y byddwch yn dod allan i’m gweld?
 8. Os ydw i’n newid fy swydd (e.e. symud o Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Letygarwch) beth bydd yn digwydd i fy rhaglen hyfforddiant?
 9. Os oes gen i unrhyw gwestiynau rhwng ymweliadau, pwy gallaf gysylltu â?
 10. Beth bydd yn digwydd os ydw i’n sâl neu os gaf i fy niswyddo?

 

Atebion i Ddysgwyr:

 1. Arianiwyd rhaglenni dysgu prentisiaeth/sgiliau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.
 2. Na, nid oes unrhyw gost i’r dysgwr neu i’r cyflogwr os dilynir rhaglen brentisiaeth.
 3. Os ydych yn gadael eich gweithle, gallwch barhau gyda’ch rhaglen ddysgu gyda chaniatâd eich cyflogwr newydd. Bydd eich asesydd yn parhau i ymweld â chi yn eich gweithle newydd.
 4. Mae lefel gwaith yn dibynnu ar y raglen byddwch yn ei dilyn. Fel rheol, po uchaf y lefel yr NVQ/QCF, mwya o waith bydd yn ddisgwyledig. Bydd eich asesydd yn esbonio lefel gwaith i chi ar eich cyfarfod asesiad cyntaf.
 5. Bydd yr amser i gwblhau y cwrs yn dibynnu ar y raglen. Bydd y sgiliau allweddol yn dod i ben o fewn y tri/pedwar mis cyntaf, tystysgrifau technegol rhwng 6 a 9 mis ac mae’r NVQ/QCF wedi eu hariannu am 18 – 24 mis. Bydd yr amserlenni yn dibynnu ar lefel gwaith y dysgwr a’r gwaith cyflawnwyd. Ni all y fframwaith mynd heibio’r cyfnod ariannu’r raglen.
 6. Bydd eich asesydd yn eich helpu i sicrhau eich bod chi’n ar y trywydd cywir. Byddwch yn derbyn cyfarfodydd misol gyda’ch asesydd. Bydden nhw yn rhannu eu manylion cyswllt â chi a gallwch gysylltu â nhw rhwng cyfarfodydd misol. Mae PRP Training Ltd yn cyflogi Asesydd Cymorth Dysgu sydd yn gallu cynnig cymorth ychwanegol i unrhyw agwedd o’ch hyfforddiant.
 7. Byddech yn cwrdd â’ch asesydd o leiaf pob 4 wythnos.
 8. Os ydych yn newid eich swydd, fe fydd asesydd o’r adran berthnasol yn dod i gwrdd â chi a thrafod y rhaglen newydd â bydd yn cyflawni anghenion eich swydd newydd. Byddwch wedyn yn cael eich trosglwyddo i’r rhaglen newydd
 9. Ym mlaen eich portfolio mae yna rhestr o rifau cyswllt. Gallwch gysylltu ag unrhyw un o’r rhestr os oes gennych unrhyw gwestiynau. Eich brif bwynt cyswllt bydd eich asesydd lleoliad, er bydd eich Asesydd Cymorth Dysgu ar gael i drafod unrhyw gwestiynau hyffordiant.
 10. Os ydych yn absennol o’r gwaith am gyfnod am 8 wythnos, fe fydd eich rhaglen hyfforddi yn cael ei hatal. Fe fydd y gwaharddiad yma’n para hyd at 3 mis, ar ôl hynny fe fydd disgwyl i chi ddychwelyd i’r hyffoddiant.

 

Ein Trefn Gwynion

Os nad ydych yn hapus gydag unrhyw ran o’ch profiadau dysgu gyda PRP Training, os gwelwch yn dda cyfeiriwch at ein trefn gwynion isod ac ebostiwch eich cwyn i’r  Rheolwr Cyffredinol.

Trefn Gwynion PRP Training.

Trefn Gweithredu Cwynion a Phryderon