Ymgysylltu Cyflogwr

Sicrwydd Ansawdd

Credai PRP Training yn gryf am ofalu ar ôl ei gwsmeriaid.  Pan fydd cyflogwr yn dechrau perthynas waith trwy raglen dysgu yn y gweithle, rydym yn sicrhau eu bod nhw:

 • Yn hollol glir am y mathau o wasanaethau rydym yn gallu cynnig
 • Yn cael mynediad i’r wybodaeth sydd ei hangen arnynt – boed e newyddion diweddaraf ar ddatblygiad eu staff neu ateb cwestiynau ynglyn â hyfforddiant
 • Yn cael y cyfle i helpu dysgwyr galwedigaethol i ennill profiadau perthnasol o fewn sector penodol
 • Mae PRP Training yn sicrhau bydd ymholiadau’n cael eu trosglwyddo’n gyflym a’u trosglwyddo i’r bobl gywir
 • Yn gwybod y mathau o gymwysterau, hyfforddiant, gwasanaethau cymorth ac arian sydd ar gael i gyflogwyr
 • Cadw’n gyfoes i ddatblygiadau gyda PRP Training ac yn eu gwahodd i unrhyw ddigwyddiadau rydym yn cynnal neu’n mynychu
 • I fod mor gysylltiedig â phosib i’r gwaith mai PRP Training yn gwneud gyda’i staff

 

I helpu cyflogwyr i ddeall mwy am ddysgu yn y gweithle, dyma restr o gwestiynau â ofynnir yn aml:

Cwestiynau gan Gyflogwyr:

 1. Beth yw’r costau?
 2. Os yw’r asesydd yn ymweld ar safle ond mae’r dysgwr yn rhy brysur i’w weld, beth sy’n digwydd?
 3. Sut byddai’n gwybod os yw’r dysgwr yn gwneud cynnydd yn eu rhaglen?
 4. Pwy gallaf gysylltu â os oes gen i ymholiad am y raglen ddysgu?
 5. Pa mor hir bydd yr ymweliad gan yr asesydd?
 6. Os ydw i’n cyflogi aelod newydd o staff ac rydw i eisiau iddynt ddechrau rhaglen hyfforddi, pwy gallaf gysylltu â?
 7. Bydd yr asesydd yn cysylltu â fi o flaen llaw cyn ei ymweliadau?
 8. Beth sy’n digwydd os oes gen i aelodau o staff sy’n gweithio gyda’r nos? Ydyn nhw’n gallu dilyn y raglen hefyd?
 9. Pwy sy’n penderfynu pa raglenni bydd y dysgwr yn eu dilyn?
 10. Ai’r asesydd yw’r unig bwynt cyswllt?

 

Atebion i Gyflogwyr:

 1. Arianiwyd rhaglenni dysgu prentisiaeth/sgiliau gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, felly nid oes unrhyw gost i’r cyflogwr.
 2. Bydd yr asesydd yn ceisio gwneud ei arsylwadau heb amharu ar y dysgwr wrth iddynt weithio. Os nad yw hyn yn gyfleus, fe fydd yr asesydd yn ail-drefu’r ymweliad.
 3. Fe fydd Adolygiadau Cynnydd yn digwydd pob 8 wythnos gyda’r dysgwr a’r cyflogwr. Fe fydd yr asesydd yn gadael i chi wybod am ddatblygiad y dysgwr ac fe fydd angen i chi wneud ychydig o sylwadau cyffredinol a llofnodi ffurflen adolygu â ddarperir.
 4. Gallwch ffonio unrhyw un o’n swyddfeydd a siarad â’r asesydd neu gydag un o’r rheolwyr contractau rhaglenni.
 5. Fe fydd yr ymweliad gan yr asesydd yn para rhyw awr. Fe fydd hyn yn dibynnu ar ba mor brysur mae’r dysgwr ac hefyd bydd yn dibynnu ar y math o asesiad sydd wedi cynllunio am y diwrnod hwnnw.
 6. Gallwch gysylltu â’r asesydd pan fyddent yn ymweld neu gallwch ffonio unrhyw un o’n swyddfeydd.
 7. Fe fydd yr asesydd yn trefnu’r ymweliadau o flaen llaw ac fe fyddent yn rhoi wybod i chi am bob ymweliad â wnaed. Byddent hefyd yn ffonio cyn yr ymweliad i sicrhau bod y dysgwr ar gael.
 8. Byddent, bydd yr asesydd yn hyblyg a threfnu ymweliadau sy’n addas i’ch busnes ac hefyd sy’n addas i anghenion y dysgwr.
 9. Mae hyn yn dibynnu ar y math o swydd mae’r dysgwr yn ei wneud. Yn ystod yr ymweliad cyntaf, fe fydd yr asesydd yn cwestiynu’r dysgwr a chynnal sgan sgiliau i benderfynu ar y cwmhwyster dylent dilyn.
 10. Gallwch hefyd gysylltu â rheolwyr contractau ar unrhyw adeg. Weithiau fe fydd y rheolwr, aseswyr eraill neu’r adran Sicrwydd Ansawdd yn ymuno â’r asesydd ar eu hymweliadau. Cewch eich hysbysu am hyn o flaen llaw i sicrhau cyfleustra.

Ein Trefn Gwynion

Os nad ydych yn hapus gydag unrhyw ran o’ch profiadau dysgu gyda PRP Training, os gwelwch yn dda cyfeiriwch at ein trefn gwynion isod ac ebostiwch eich cwyn i’r  Rheolwr Cyffredinol.

Trefn Gwynion PRP Training.

Trefn Gweithredu Cwynion a Phryderon Cwsmeriaid